Masterclass Business Intelligence & Analytics

Course information
Prijs: € 6.995,00 (excl. BTW)
Duur: 8
Cursuscode: MBIA
Global Training Credits: 90 (incl. BTW)

Cursusbeschrijving

De omstandigheden waarin organisaties opereren veranderen steeds sneller. Dynamische markten, een wetgever die meer eisen stelt aan transparantie, en de toenemende noodzaak om goed te kunnen sturen op kostenefficiency, omzetvergroting en klantloyaliteit vragen veel van een organisatie. Beschikbaarheid van juiste inzichten en informatie is hierbij van groot belang. Het is de basis waarop organisaties strategische, tactische en operationele beslissingen nemen. Iedereen heeft hiermee mee te maken. Het is niet voor niets dat business intelligence (BI) al jaren bovenaan staat op de prioriteitenlijst van directies. Business Analytics (BA) is de logische vervolgstap op BI. BA maakt concurrentievoordeel en nieuwe inzichten mogelijk door de analyse van grote hoeveelheden data.

De Masterclass geeft een compleet overzicht van het vakgebied Business Intelligence en Business Analytics. De theorie behandelt een breed scala concepten en modellen waarbij zowel de technischeals ook deorganisatorische aspecten ruime aandacht krijgen. In aansluiting hierop worden voorbeelden van toepassingen uit de praktijk gepresenteerd. U gaat uw eigen praktijk hieraan toetsen. Welke (management)vraagstukken op het gebied van informatievoorziening - en organisatiebesturing komt u tegen, welke inzichten krijgt u en welke aanbevelingen kunt u vervolgens doen?

Inhoud

De masterclass is verdeeld in 6 blokken waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

1. Inleiding

begrippen en ontwikkelingen Business Intelligence (architectuurprincipes en -modellen, tools). De intelligente organisatie concurreert door gebruik te maken van analytics. Hoe verhoudt Business Intelligence zich tot concepten als prestatiemanagement, kennismanagement en data warehouse. Ook wordt in het kort kennis gemaakt met de begrippen in data modeling

2. Informatie Analyse

Verwerven van basiskennis en inzicht om zelfstandig informatie-analyse taken te kunnen uitvoeren. Op basis van de informatie-behoefte komen tot informatie-producten inclusief een Plan van Aanpak en onderliggende businesscase.

Na afloop van dit blok kunt u:

 • problemen en behoeften van de organisatie inventariseren, analyseren en beschrijven
 • oplossingsalternatieven wegen
 • bedrijfsprocessen analyseren en een globaal datamodel opstellen
 • de resultaten an uw informatie-analyse formuleren en overdragen naar (functioneel) ontwerp
 • een onderbouwd advies geven aan het management

Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

 • het maken van een Plan van Aanpak
 • interviewtechniek
 • Business Model Canvas

3. Competing on Analytics

(concurrentievoordeel en nieuwe inzichten krijgen door de analyse van grote hoeveelheden data).

Big Data en hoe hier profijt van te hebben. Het DELTA model en Analytical CRM worden toegelicht. Voorbeelden van Analytics met Big Data komen langs en hoe een organisatie ervoor kan zorgen om Competitive Intelligence te bezitten.

4. Advanced Analytics

(specifieke toepassingen zoals marketing intelligence, risk management, social media analytics)

Het verschil tussen Business Analytics, Predictive Analytics en Data Mining komt aan bod. Verschillende methoden en technieken van analyseren worden kort toegelicht. De methodologie CRISP wordt behandeld. Verder een aantal korte voorbeelden van tools en technieken.

5. De adaptieve organisatie

(BI strategie en –governance, welke intelligence en organisatieaspecten dragen bij aan Enterprise Intelligence, hoe kan BI de bedrijfsvoering in de dagelijkse praktijk effectief ondersteunen)

Wat verstaat Gartner onder een Pattern Based Strategy en hoe kunnen we een organisatie hiermee inrichten? Wat is Competitive Intelligence en wat is het niet. Wat kan een organisatie met een Business Intelligence Competence Center?

6. Business Analytics

in Business Analytics de praktijk gaan de cursisten aan de slag met een vraagstuk vanuit de praktijk. Ook projectmanagement voor BI komt aan bod (BI vraagt om de specifieke projectaanpak SCRUM, wat zijn de valkuilen en kritische succesfactoren). De achtergrond van het Agile Manifesto wordt behandeld en hoe SCRUM toe te passen specifiek op BI.

Doelstellingen

In deze Masterclass leert u de BI- en BA concepten en modellen vanuit verschillende stromingen te begrijpen en deze toe te passen. U kan een eigen visie vormen op BI en BA, en u kunt vraagstukken binnen organisaties beoordelen vanuit zowel een strategisch, business, organisatorisch als technologisch perspectief. U zult in staat zijn om zowel het management als de werkvloer te overtuigen van de toegevoegde waarde van BI en BA voor de organisatie. U bent op de hoogte van de belangrijkste kennismanagement principes, het belang van het delen van kennis voor de organisatie, met bijzondere aandacht voor de BI-omgeving. U analyseert, ontwerpt en organiseert de informatiehuishouding. U bent in staat de vertaling te maken naar concrete aanbevelingen in de vorm van een projectenportfolio.

Doelgroep

De Masterclass richt zich op managers, business –en informatieanalisten, adviseurs, projectmanagers, informatiemanagers, controllers en kenniswerkers. Iedereen die actief te maken heeft met Business Intelligence en Business Analytics vanuit een rol als informatiegebruiker of als een informatieleverancier.

Overige informatie

Wij organiseren een wisselwerking tussen theorie en praktijk. U krijgt theoretische achtergronden aangereikt en we doen een appel op uw praktijkervaring. We nodigen u uit die ervaring met een nieuwe blik te onderzoeken, verder te ontwikkelen en u eigen te maken. Wij werken in kleine groepen, met veel interactie waarbij de deelnemers leren van elkaar.

Kortom uw voordeel is dat u de nieuwe theoretische inzichten direct kunt toepassen op uw eigen praktijk. Hierbij valt te denken aan:

 • de beschrijving van een BI visie en/of een BI strategie (architectuur, BI organisatie en –processen)
 • de vertaling van de organisatiestrategie en –doelstellingen naar strategiemappen en een scorecard
 • het volgen van kansen en risico’s in de markt met toepassing van competitive intelligence
 • welke nieuwe inzichten zijn te verkrijgen met de analyse van grote hoeveelheden data uit social media, call center, crm systemen
 • welke klanten zijn het meeste waard voor de organisatie, welke klantstrategieën passen hierbij
 • welke voorspelmodellen zijn te bedenken voor klantloyaliteit (churn), fraude en betalingsachterstanden
 • de bedrijfsvoering effectief in beweging krijgen met toepassing van thema’s, kennismanagement, rolling forecast
 • welke voordelen zijn te behalen met de projectmethodiek SCRUM, en wat is hier voor nodig
 • Andere trainingsmethoden

  Klassikale training

  Maatwerk

  Cursusdata

  Data beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op.

  Dit item is toegevoegd aan uw winkelmandje.